Rostadion

Klubberne har adgang til Brabrand Rostadion, der består af en bådhal, værksteds- og klubfaciliteter, omklædnings- og motionsfaciliteter samt dommertårn. Anlægget benyttes af en række ro- og kajakklubber til såvel almindelige klubaktiviteter som konkurrencer.

Praktisk information

Der eksisterer et brugerudvalg  http://www.rostadion.dk/bruger/som koordinerer opgaver med nøgler, rengøring og afholdelse af møder. Klubberne skal selv stille med en repræsentant i Brugerudvalget. Der er to årlige arbejdsdage – første weekend i april og sidste weekend i oktober – hvor der rengøres bøjer m.v. Som bruger af Rostadion deltager vi også i forpligtelserne.

Det kræver en nøglebrik at benytte Rostadion. Du skal have roet en fra din klub tilkendegivet distance for at kunne få en nøgle. Den nøgle ansvarlige(Formand brugerudvalget) vil give dig instrukser i låse og alarmsystemet. Nøglekort(chip) koster kr. 150,- som skal betales når du får nøglen. Derudover er der et årlig brugsafgift på kr. 100,- som bliver opkrævet via din klub.

På Brabrand Sø er der udlagt baner. De to yderste i hver side benyttes af baglænsroerne, der ror mod uret. Vi kanoer/kajakker ror med uret på de to inderste baner. Roning udenfor banerne er ikke tilladt. Dog må vi ro videre ind i Århus Å. Det er forbudt at ro ind i sivene. Det anbefales, at man ikke ror alene. Det kan være vanskeligt at redde sig selv på søen – afhængig af bådvalg.

Der ligger private kapbåde samt et antal ÅKS-både på rostadion. ÅKS både er markeret med grøn og må bruges af alle klubber. 

Til højre for porten (set indefra) står nogle ÅKS-pagajer der er til fri afbenyttelse. På samme side (ind mod bådhallen) hænger der ÅKS-veste. Veste uden navn eller mærket ÅKS kan benyttes af alle. Læg udstyret tilbage efter brug. Derudover er der både i den sorte tilbygning på vestsiden af bygningen.

På Rostadion er der endvidere 2 kajakergometre samt et træningsrum, der kan benyttes.

 

 

 

Renoveringen

Brabrand Rostadion, Vandværksvej 14, Brabrand blev etableret i 1952. I 1975 blev huset istandsat og udvidet. I 1978 overtog kommunen faciliteterne og dermed det økonomiske ansvar, og i 2010 er der gennemført en genopretning og modernisering af anlægget, der opfatter opførelsen af et nyt og større klubhus, et nyt dommertårn samt etablering af en ny anløbsbro mellem klubhuset og dommertårnet. Det nye klubhus har samme placering som det tidligere klubhus, men bliver ved udvidelsen mod nord og syd på ca. 450 m2 mod tidligere 180 m2.

Klubhuset er det første klubhus opført af Århus Kommune som energiklasse 1 byggeri og indeholder både solvarme og solcelleanlæg samt jordvarmeanlæg. De nye bygninger fremstår som enkeltkomponerede træbokse i sorte nuancer, der som raffinerede æsker kan lukkes ved hjælp af mobile skodder, når husene ikke er i brug. Renoveringen blev foretaget af arkitektfirmaet C.F. Møller med ingeniørfirmaet Søren Jensen som underrådgiver. Bygherre var Århus Kommune, Sport og Fritid, Byggeri og Planlægning. Ansvarlig projektleder var Preben Nørgaard, Byggeri og Planlægning. Projektet er gennemført for et samlet beløb på kr. 9.200.000,-.

Brabrand Sø

Brabrand Søen er en naturlig lavvandet næringsrig sø, beligende i Aarhus Ådal. Efter den sidste istid for ca 10.000 år siden var Aarhus Ådal en lavvandet fjord. Grundet landhævning og sedimetering af udvasket materiale blev søen dannet. For ca. hundrede år siden gik søen ca. 1 km længere vest på, vandet var klart og bunden fyldt med bundvegetation. Grundet en voldsom tilførsel af materiale som følge af intens landbrug i efterkrigstiden, herunder udretning af åer og vandstandssænkning, er søen langsomt blevet fyldt op. Gennemsnitsdybden i søen er ca 1 meter. I 80’erne begyndte man at skrabe mudder af bunden, hvilket fjernede en forestående trussel i form af tilvoksning.

Det er ikke kun roere, som har glæde af søen. Søen har et meget rigt fulgeliv, som gør den meget interessant for ornitologer. Brabrandstien, som går hele vejen rundt om søen, bliver fligtigt brugt af forskellige naturnydere og motionister.

Regulativ for Brabrand Sø (PDF).

 

Arkitekterne:

www.cfmoller.com…/brabrand-rostadion…

Kort info:
http://da.wikipedia.org/wiki/Brabrand_Rostadion